.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

Hatály: 2018. szeptember 27.

 

Társaságunk Adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozóként pedig az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi-, fiziológiai-, genetikai-, szellemi-, gazdasági-, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk Adatkezelőként és Adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Culturart Kft.

Székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller utca 44.

Weblap: www.boklaszok.hu

Kapcsolattartó: Bóka László

Telefon: +36 70 4134765

E-mail: boklaszok07@gmail.com

 

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozást végző személyek:

Bóka László

elérhetősége: boka.b.laszlo@gmail.com

Az Adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az Adatkezelő által az Adatfeldolgozónak átadott adatokat és az Adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat. Az adatbiztonság garantálása érdekében az Adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az Adatfeldolgozó segíti az Adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az Adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. Az Adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az Adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az Adatfeldolgozó további Adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az Adatfeldolgozó és az Adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Budapest, 1078 Rottenbiller utca 44. címre vagy elektronikusan az boklaszok07@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre adattovábbítás

II.

Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Túrán való részvételhez történő ajánlatkérés esetén név, e-mail cím és nyelv, mint személyes adat megadása szükséges, emellett személyes adatnak nem minősülő további információké (résztvevők száma, tervezett időpont).

Szolgáltatás vagy ajándékutalvány vásárlása esetén a honlapon a nevet és az e-mail címet szükséges megadni.

Hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén szintén név és e-mail cím megadása szükséges.

Honlapunkon lehetőség van vélemény írására is, amihez név és e-mail cím megadása szükséges. A véleményezők e-mail címe nem jelenik meg, csupán az általuk megadott név.

Adataik megadásával a felhasználók hozzájárulnak, hogy cégünk a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III.

Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a)              hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)             amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek helyesbítése;

c)              törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)             az adat kezelésének korlátozása;

e)              a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)               személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)              bármely az Adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)             tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV.

Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az Adatkezelő/Adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V.

Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében a nyilvántartásokat vezet, az Infotv. 25/E és 25/F §-i valamint a GDPR ide vonatkozó (30. és 33. cikk) rendelkezései alapján.

VII.

A kártérítéshez való jog és a felelősség

Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az Adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

Az adatkezelésben érintett valamennyi Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ben meghatározott, kifejezetten az Adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó mentesül az e felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Ha több Adatkezelő vagy több Adatfeldolgozó vagy mind az Adatkezelő mind az Adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és a fentiek alapján felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

A kártérítéshez való jog érvényesítését célzó bírósági eljárást az előtt a bíróság előtt kell megindítani, amely a GDPR 79. cikk (2) bekezdésében említett tagállam joga szerint illetékes.

Az Adatkezelő azon fáradozik, hogy az Ön adatai mindig aktuálisak legyenek. Ezért kérjük, hogy adatai változásáról tájékoztasson minket. Amennyiben Ön az adatait online regisztráció során adta meg, akkor ezen az úton módosíthatja is azokat.

 

Kelt: Budapest, 2018.09.27.